Belysning och utbyggnad av vägnätet

Södertälje kommun slutför just nu projektering av utbyggnad av vägnätet i Almnäs och Mörby.
– Det gamla vägnätet som finns idag håller inte måttet. Därför ska vi bygga om dagens befintliga gator och renovera upp all infrastruktur i området, berättar Alexander Spasojevic, byggprojektledare på Södertälje kommun.
Det innebär att gatorna ska asfalteras om, samt trottoar och belysning tillkommer. Vägarna ska bättre anpassas till trafikflödet i området och till buss och kollektivtrafik. Även utbyggnad av VA, vatten och avlopp, samt fjärrvärme och el kommer att byggas.
Förutom detta kommer även nya planteringar att sättas, för att ta hand om dagvatten och spillvatten.
– Det som också är på gång är ett gestaltningsprogram för våtmarken i området. Våtmarken har en rik fauna vilken vi vill bevara för att måna om fågel- och naturlivet i området, Alexander Spasojevic.
I slutet på våren 2019 kommer projektet att gå ut för upphandling.

Uppfräschning av området Almnäs

Det har förekommit en del olovlig dumpning av byggmaterial och annat avfall i Almnäs. Nu har Södertälje kommun påbörjat inventering och åtgärdsplan av området.
Området i Almnäs är idag ganska mörkt och det är inte så många människor i rörelse, vilket har gjort området populärt bland både småföretagare och privatpersoner som dumpar sopor och byggmaterial. Nu ska det bli ändring på det.
– Det ska bli ett renare och finare område så att vi ska kunna visa upp det för intressenter. Marken måste kunna sälja sig själv, berättar Filip Landerus, renhållningsingenjör på Södertälje kommun.
Nu har området inventerats för att kommunen ska kunna få syn på var det dumpas och hur det kan förhindras.
– Något av det första vi ska göra är att justera de avspärrningar som finns så att de placeras mer optimalt för att förhindra dumpning, säger Filip Landerus.
Även entrén till skogsvägar ska blockeras, så att det inte dumpas skräp i skogen. Under 2019 kommer även bevakningen på området att stärkas.
– Vi har flera trafikövervakare som har som uppgift att åka runt och kolla var det dumpas och kunna ta personer på bar gärning. Nästa år kommer de att åka runt mer intensivt i Almnäs.
I vår kommer man också att röja sly, och framöver kommer en del äldre byggnader att rivas.

Detaljplan på gång för Almnäsberget

En ny detaljplan för Almnäsberget är under arbete. Målet med detaljplanen är att kunna möjliggöra för stora och flexibla industritomter så att en stor bredd av företag, särskilt större företag, har möjlighet att etablera sig på platsen. Idag består området av mestadels skog och berg.

Området för detaljplanen är cirka 80 hektar stort, vilket ger en möjlighet till stora industritomter. Fokus ligger på att få till funktionella och flexibla industritomter som kan passa många typer av företag. Det är också viktigt att få till en bra miljö, socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Idag finns en stor våtmark på platsen och tanken är att våtmarken ska bevaras för att kunna hantera och fördröja dagvattnet från området. Det som idag är gammal banvall ska på sikt bli ett gång- och cykelstråk som kopplar ihop Södertälje och Nykvarn. Det finns planer på att bygga nya vägar i området.

Detaljplanen förväntas vara klar tidigast under det fjärde kvartalet 2020. Innan detaljplanen kan antas ska den ut på samråd och granskning.

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Tre detaljplaner i området Almnäs har vunnit laga kraft.
Det handlar om del av Tveta-Valsta 4:1 (del 1A), Almnäs 5:2 och del av Tveta-Valsta 4:1 (del 2A). De två förstnämnda vann laga kraft redan 2016, det tredje 2018. Alla tre möjliggör industritomter i olika storlekar. Almnäs 5:2 möjliggör även för centrumverksamheter och småindustri vid kasernområdet. Det finns tankar på att området ska bli centrumliknande, med möjligheter att bygga restauranger och liknande, dock inte detaljhandel.

Just nu pågår projektering för väg- och VA-utbyggnad för de delar där detaljplanerna vunnit laga kraft. Genomförandefasen med projektering har påbörjats så att frågor som dagvattenhantering och vägutbyggnad kan lösas på bästa sätt i området.

Läs mer om detaljplanerna:

Catena tecknar avtal om förvärv av logistikmark söder om Stockholm

Catena Fastigheter har i september förvärvat 45 ha av Smedberg Logistik- & Industrimark AB. Avtalet rör all tomtmark som Smedberg har väster om Almnäsvägen.
– Nu stärker vi ytterligare vår position i stockholmsregionen och skapar möjligheter för framtida nyproduktion i ett logistikläge med mycket stor potential, kommenterar Maths Carreman, Catenas regionchef i Stockholm.

Avtalet är villkorat att detaljplanen vinner laga kraft senast 2020. I samband med det sker även tillträdet.
I affären agerade Angermann Sweden som säljrådgivare och AG Advokat som legal rådgivare.

Läs hela pressmeddelandet från Catena här.

 

Testanläggning för miljövänliga transporter till Nykvarns kommun

Den 16 augusti meddelade Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) att staten och fordonsindustirin satsar tillsammans runt 200 miljoner kronor på ett centrum för elektromobilitet i Nykvarn, SEEL. Centret ska bedriva forskning runt framtidens fordonstransport, med särskild tonvikt på innovativt samarbete och hållbar utveckling.

– Vi är mycket glada att RISE/SEEL har valt att etablera sitt forskningscenter SEEL här i Nykvarn, säger Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordförande.

SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory AB, kommer bland annat att innehålla en chassidynamometer för tunga eldrivna fordon och en växellådsrigg där det går att testa elmaskiner.

Det rör sig om en öppen anläggning där alla intresserade företag kan köpa in sig på tid för tester.

– Vi planerar också för ytterligare verksamheter i anslutning till centret, säger Bob Wållberg. Vi diskuterar till exempel möjligheter till en testbana för autonoma fordon. Det kan också bli aktuellt med ett campus med studier och forskning runt fordonsutveckling.

Nykvarns kommun har avsatt ett cirka 250 hektar stort område i Stockholm Syd Mörby för att kunna ge plats till SEEL och ytterligare verksamheter med koppling till forskning och utveckling av miljövänlig och hållbar fordonsindustri.

Läs mer om denna nyhet här.

Logicenters bygger nytt i Nykvarn och är störst i Norden på logistik

Logicenters är störst i Norden på egenutvecklade logistikanläggningar. Nyligen har företaget färdigställt två stora byggnader, en i Kungsängen och en här i Stockholm Syd i Nykvarn, båda i Stockholms län. Totalt omfattar beståndet 1,4 miljoner kvadratmeter.

– Vi har byggt ett 70-tal anläggningar i Norden vid det här laget och vi har ett 100-tal kunder som hyr av oss på sammanlagt 1,4 miljoner kvadratmeter. Vår ambition är att fortsätta utveckla vår idé och den främsta begränsningen är tillgången på mark i intressanta lägen, säger Matthias Kettelhoit, chef för NREP Logicenters.

I Nykvarn i Södermanland är det Aditro Logistics som hyr och där är ytan 25.200 kvm, 18.000 kvm bottenplatta och 7.200 i entresol.

Läs mer om denna nyhet här.

Stort intresse för Dollarstores öppning

Fredagen den 24 november öppnade Dollarstore tre butiker i olika delar av landet, varav ett i Nykvarn. -Det är kul att de valt att öppna i Nykvarn också. Det ökar utbudet i kommunen, säger David Schubert, näringslivschef i Nykvarns kommun.
Det var en lång kö som släpptes in kl. 10.00 och personalstyrkan applåderade in de första besökarna. Butiken har 16 anställda, många lokalt från Nykvarn.
Näringslivschefen David Schubert hälsade Dollarstore välkomna till Nykvarn med en fruktskål

Läs mer om denna nyhet här.