Detaljplaner som vunnit laga kraft

Tre detaljplaner i området Almnäs har vunnit laga kraft.
Det handlar om del av Tveta-Valsta 4:1 (del 1A), Almnäs 5:2 och del av Tveta-Valsta 4:1 (del 2A). De två förstnämnda vann laga kraft redan 2016, det tredje 2018. Alla tre möjliggör industritomter i olika storlekar. Almnäs 5:2 möjliggör även för centrumverksamheter och småindustri vid kasernområdet. Det finns tankar på att området ska bli centrumliknande, med möjligheter att bygga restauranger och liknande, dock inte detaljhandel.

Just nu pågår projektering för väg- och VA-utbyggnad för de delar där detaljplanerna vunnit laga kraft. Genomförandefasen med projektering har påbörjats så att frågor som dagvattenhantering och vägutbyggnad kan lösas på bästa sätt i området.

Läs mer om detaljplanerna: