Detaljplan på gång för Almnäsberget

En ny detaljplan för Almnäsberget är under arbete. Målet med detaljplanen är att kunna möjliggöra för stora och flexibla industritomter så att en stor bredd av företag, särskilt större företag, har möjlighet att etablera sig på platsen. Idag består området av mestadels skog och berg.

Området för detaljplanen är cirka 80 hektar stort, vilket ger en möjlighet till stora industritomter. Fokus ligger på att få till funktionella och flexibla industritomter som kan passa många typer av företag. Det är också viktigt att få till en bra miljö, socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Idag finns en stor våtmark på platsen och tanken är att våtmarken ska bevaras för att kunna hantera och fördröja dagvattnet från området. Det som idag är gammal banvall ska på sikt bli ett gång- och cykelstråk som kopplar ihop Södertälje och Nykvarn. Det finns planer på att bygga nya vägar i området.

Detaljplanen förväntas vara klar tidigast under det fjärde kvartalet 2020. Innan detaljplanen kan antas ska den ut på samråd och granskning.